ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP WWW.BEAUTIFULMOMENTS.BE

Algemene Voorwaarden Beautiful Moments Photography

Laatste aanpassing: 29/06/2020

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Retourrecht/herroepingsrecht & garantie

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Artikel 8 – Duur

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Bedrijf:

www.beautifulmoments.be

Beautiful Moments Photography

Zaakvoerder Sophie Adam

Rundvoortstraat 1

2520 Oelegem

E-mailadres: info@beautifulmoments.be

Telefoonnumer: +32 485 004 110

Ondernemingsnummer: BE 0894601801

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als

webshopverkoper aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor

niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of

gebruikt).

2. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet )

door Beautiful Moments Photography aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van

België.

3. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Beautiful Moments Photography kan te allen tijde

wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten

blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van

de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt

de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

4. Beautiful Moments Photography is uitsluitend actief in België. Wij kunnen je bestelling enkel

aanvaarden als het leveringsadres in België gelegen is.

5. Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door

een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten

zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

6. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18

bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.

7. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze

bestelling weigeren.

8. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van

onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Als je

online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten

laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden of de link met de laatste

algemene voorwaarden welke u kan afprinten.

ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN BESTELLING

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan

bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. Onze prijzen zijn btw inbegrepen, exclusief de verzendkosten die je verkrijgt bij alsluiting.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen

kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op

afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

3. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het

bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je

een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze

een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen

is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je

alsnog te leveren.

4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling

bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de

goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden

Visa,MasterCard,Maestro en Bancontact, Paypal. Indien de uitgever van je kaart weigert

om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld

voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling.

5. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden

niet aanvaard of verwerkt.

6. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je

je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een

overzichtspagina, hier aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling

door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met

betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

ARTIKEL 4 RETOURRECHT/HERROEPINGSRECHT`

4.1. Garantievoorwaarden & herroepingsrecht gepersonaliseerde producten.

Beautiful Moments Photography neemt geen gepersonaliseerde goederen terug, tenzij bij

productiefouten door de leverancier. U als klant bent verantwoordelijk voor de correcte aanlevering

van de foto’s. Wanneer u een verkeerde foto doormailt, bent u zelf aansprakelijk.

Gepersonaliseerde fotoproducten zijn:

• Fotoprints (los of in een bewaarbox)

• Foto-albums

• Gepersonaliseerde fotokaders

Beautiful Moments Photography heeft geen garantie-waarborg. Enkel wanneer blijkt bij fabricagefouten

of verborgen gebreken kan de consument zich wenden tot info@beautifulmoments.be

Bijgevolg zijn onderstaande gevallen GEEN WAARBORG

• Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel

(krassen,scheuren,breukschade,…)

• de vervanging van gelijmde onderdelen bij gebruikssporen of defecten bij de

waarborgperiode.

• Verkleuring / beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik

• Blootstelling aan extreme reinigingsmiddelen, hitte, vochtigheid, …

• schade ten gevolge dagdagelijks gebruik

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 5 dagen na vaststelling worden gemeld. De

waarborg bij fabricage fouten of verborgen gebreken is enkel geldig als men een beroep doet op

een contactmoment via info@beautifulmoments.be of via een aangetekend schrijven.

4 .2 G arantievoorwaarden & herroepingsrecht Digitale producten

Onder digitale producten wordt verstaan

• Presets (digitale fotofilters)

• Online workshops/ online producten in video/pdf formaat

Op digitale producten van Beautiful Moments Photography geldt geen recht van

herroepingsrecht.

ARTIKEL 5: DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg

van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen

invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen

en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de

ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 6. BETALING

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen,

worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.

Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSLverbinding

aan het logo in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7 LEVERING EN UITVOERING

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven

adres.

2. Alle zendingen zijn verzekerd. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft

je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.

3. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet

overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet

overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker

binnen de 24 uur melden. Wij vragen u geen beschadigde verpakkingen in ontvangst te

nemen.

4. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens

laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft

aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van

de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 8 DUUR

1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen

tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal

twee jaar.

3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij

stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de

overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de

opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de

Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit

beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van

de eerste bladzijde.

5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling

van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop

de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst

en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende

verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder

vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van

maximaal twee maanden.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat

geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht,

ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze

verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer,

stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een

(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op

enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van

toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

De producten gepubiceerd en/of verkocht op deze website (o.a. presets, templates, opleidingen,

video’s, foto’s, teksten… ) mogen in geen geval gekopieerd of herverdeeld worden. Ze zijn en

blijven ten allen tijde intellectueel eigendom van Sophie Adam / Beautiful Moments Photography.

Inbreuken op dit recht worden onmiddellijk juridisch behandeld.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou

hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@beautifulmoments.be. We doen er

alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese

Commissie: http://ec.europa.eu/odr.

m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce neque purus, eleifend vel sollicitudin ut.

Instagram

@ My_wedding_day

Follow Us

Solene@qodeinteractive.com